Προϊόντα

Επιλέξτε κατηγορία παρακάτω:

Τρόφιμα - Ποτά

Αναλυτές Γάλακτος, Αναλυτές Μπύρας, Αυτόματη συσκευή επίστρωσης τρυβλίων – Spiral Plate κ.α.

Φάρμακα - Καλλυντικά

Αυτόματοι δειγματολήπτες, Διαθλασίμετρα, Εργαστηριακοί ζυγοί υψηλής ακρίβειας, Ζυγοί μέτρησης κ.α.

Καύσιμα - Ενέργεια

Διαθλασίμετρα, Εργαστηριακοί ζυγοί υψηλής ακρίβειας, Ζυγοί μέτρησης υγρασίας – Θερμοζυγοί κ.α.

Ανάλυση Νερού - Απόβλητα

Διαθλασίμετρα, Εργαστηριακοί ζυγοί υψηλής ακρίβειας, Ζυγοί μέτρησης υγρασίας – Θερμοζυγοί κ.α.

Νοσοκομειακός Εξοπλισμός

Εργαστηριακοί ζυγοί υψηλής ακρίβειας, Θάλαμοι βιολογικής ασφάλειας, κ.α.

Εκπαίδευση

Διαθλασίμετρα, Εργαστηριακοί ζυγοί υψηλής ακρίβειας, Ζυγοί μέτρησης υγρασίας – Θερμοζυγοί κ.α.

Βιομηχανία

Εργαστηριακοί ζυγοί υψηλής ακρίβειας, Ζυγοί μέτρησης υγρασίας – Θερμοζυγοί κ.α.

Προϊοντικός κατάλογος
ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
download - pdf
Συμπληρώσαμε 30 χρόνια επιτυχούς λειτουργίας!